Overhuizerstraat 1
6351 BE Bocholtz
Tel. 045-5440301 
 
 
 
 
 

Algemene voorwaarden Gerth + Xhonneux Juristen

Algemeen
1.      Deze voorwaarden zijn integraal onderdeel van alle aanbiedin­gen, opdrachten en overeenkomsten terzake van door ons te verrich­ten diensten.
2.      Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt van toepassing in de verhouding tussen de opdrachtgever of de cliënt en Gerth + Xhonneux Juristen.
3.      Afwijkingen van en uitzonderingen op deze voorwaar­den, als mede algemene voorwaarden van opdrachtgever, zijn alleen van toepas­sing indien deze schriftelijk door ons zijn geaccepteerd.
4.      Verstrekking van een (vervolg)opdracht aan ons houdt aanvaarding van deze voor­waarden in.
5.      Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend kunnen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
6.      Gerth + Xhonneux Juristen, hierna te noemen ¨de maatschap¨ is een maatschap tussen twee juristen.

De opdracht
7.      Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht door een ander wordt verstrekt dan de cliënt, kan de maatschap een schriftelijke opdracht, ondertekend door de cliënt, verlangen.
8.      De maatschap bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de opdracht wordt uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404 BW wordt uitgesloten. Tevens wordt het bepaalde in artikel 7:407 lid 2 uitgesloten.
9.      De maatschap neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverplichting op zich. De maatschap voert de werkzaamheden naar beste vermogen uit. Niet wordt ingestaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
10.  Opdrachtgever dient alle voor behandeling van de opdracht noodzakelijke gegevens en informatie aan de maatschap te verschaffen. Indien hieraan niet wordt voldaan, is de maatschap gerechtigd tot de opschorting van de opdracht.
11.  Opdrachtgever dient de maatschap onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht. Voorts staat de opdrachtgever in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan de maatschap verstrekte gegevens en informatie.
­­
Expliciet meerwerk
12.  Indien door additionele wensen van opdrachtgever de werkzaamheden aantoonbaar worden ver­zwaard c.q. uitgebreid, is er sprake van expliciet meerwerk. Expliciet meerwerk valt niet onder het honorarium dat aanvankelijk is overeengekomen.

Honorarium kosten en betaling
13.  De maatschap is gerechtigd om periodiek per 1 januari van elk jaar haar tarieven aan te passen.
14.  Naast het honorarium wordt de opdrachtgever aan de maatschap verschuldigd de verschotten die bestaan uit te specificeren kosten zoals, maar daartoe niet beperkt, griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfskosten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, kosten uittreksels en dergelijke en niet eenvoudig te specificeren kantoorkosten zoals porto, telefoon, telefax en dergelijke welke door haar op 6% van het honorarium vastgesteld wordt.
15.  Op eerste verzoek zal de maatschap de opdrachtgever een specificatie van haar declaraties verstrekken.
16.  Door het verlenen van de opdracht en de aanvaarding daarvan door de maatschap aanvaardt de opdrachtgever aansprakelijkheid voor de voldoening van de met betrekking tot de opdracht verzonden declaraties.
17.  De opdrachtgever is aan de maatschap een voorschot verschuldigd op het aan haar toekomende, indien en voorzover door de maatschap terzake een voorschot in rekening wordt gebracht.
18.  De maatschap is gerechtigd gedurende de opdracht tussentijds te declareren.
19.  Indien de opdrachtgever een ander is dan de cliënt, is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van al hetgeen aan de maatschap toekomt.
20.  De betalingstermijn van declaraties is veertien dagen na factuurdatum.
21.  Indien door welke oorzaak ook slechts een gedeelte van de opdracht door ons uitgevoerd kan worden, ontheft dit opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling na het verstrijken van de overeengekomen betalingster­mijn, van het wegens uitvoering in rekening gebrachte.

Niet betaling op vervaldag
22.  Bij overschrijding door opdrachtgever van de overeengekomen betalingstermijn, is het gehele dan wel het restant van het fac­tuurbedrag terstond en ten volle opeis­baar, zonder nadere aanma­ning, terwijl wij voorts gerechtigd zijn de uitvoering van lopende werkzaamheden op te schorten, dan wel zonder ingebrekestelling of rechter­lijke tussenkomst alle bestaande overeenkomsten te annule­ren, onverminderd het recht van ons om daarnaast vergoeding van de geleden schade te vorderen.
23.  Indien de opdrachtgever de declaratie niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever aan de maatschap de wettelijke rente verschuldigd over het volledige factuurbedrag.
24.  Indien de maatschap incassomaatregelen moet nemen ter incassering van openstaande facturen, wordt de opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van tien procent van de openstaande vordering, met een minimum van 100 euro.
25.  In dit artikel wordt met opdrachtgever tevens de cliënt bedoeld in geval van artikel 19.
26.  Niet (tijdige) betaling heeft voorts tot gevolg dat de garanties aan opdrachtgever komen te vervallen.

Geheimhouding en zorgplicht
27.  Wij zullen bij het verrichten van onze werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van opdrachtgever in acht nemen. Wij zullen de geheimhou­dingsplicht ook opleggen aan onze werknemers.

Intellectuele eigendomsrechten
28.  De intellectuele eigendomsrechten op alle door ons verrichte diensten, op welke wijze ook ter beschikking gesteld, berusten uitsluitend bij ons.
29.  Opdrachtgever verkrijgt voor alle verrichte diensten de niet-exclusieve gebruiksrechten die bij de overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend, tenzij bij latere datum anders is overeengekomen.

Klachten
30.  Indien bij de uitvoering van onze werkzaamheden door opdrachtgever problemen worden gesignaleerd die rechtstreeks te maken hebben met onze werkwijze, zal opdrachtgever ons daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en ons in de gelegenheid stellen tot een adequate oplossing te komen.

Aansprakelijkheid
31.  In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zijn wij aansprakelijk voor vergoeding van de door opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar op grond van onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert. Vervolgschade en bedrijfsschade vallen niet onder directe schade.
32.  Indien de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van aan de maatschap verstrekte opdracht een of meer fouten worden gemaakt is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever en derden te betalen schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de maatschap aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.
33. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt eveneens indien de maatschap aansprakelijk is voor fouten van ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
34.  Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt eveneens indien de maatschap haar diensten heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid
35.  De beroepsaansprakelijkheid van de maatschap is verzekerd tot een bedrag groot 500.000, - euro per gebeurtenis met een maximum van 1.000.000.- euro per verzekeringsjaar.
36.  Op eerste verzoek van Opdrachtgever zullen wij een afschrift van de polis van onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering toezenden.
37.  Nadat de opdracht door de maatschap is beëindigd, staan alle in het dossier aanwezige van de opdrachtgever afkomstige stukken aan deze ter beschikking. De opdrachtgever kan deze desgewenst bij de maatschap opvragen. De maatschap is voor verstrekking van deze stukken bevoegd hiervan een kopie te maken ten behoeve van haar eigen dossier. De maatschap zal het dossier gedurende vijf jaar bewaren. Na verloop van de termijn van vijf jaar zal het dossier worden vernietigd.
Meer weten?